Lịch phát sóng kênh VTC12 tuần từ (28-3 đến 3-4-2016)

Cập nhật lúc: 09:57:14 - 28/03/2016

           

DỰ KIẾN KHUNG CHƯƠNG TRÌNH  KÊNH VTC12
T.gian T/L Thứ 2
28/03
Thứ 3
29/03
Thứ 4
30/03
Thứ 5
31/03
Thứ 6
01/04
Thứ 7
02/04
Chủ Nhật
03/04
6:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 11
6:50:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Rừng thiêng
Tập 14
PHIM VIỆT NAM
Rừng thiêng
Tập 15/H
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 5
7:40:00 0:10:00 HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM
7:50:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 10
8:40:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 8
9:30:00 0:30:00 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 2
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 3
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 4
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 5
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 6
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 7
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 8
10:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 11
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 12
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 13
10:50:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Những ánh sao băng
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Những ánh sao băng
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Những ánh sao băng
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Những ánh sao băng
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Những ánh sao băng
Tập 5/H
PHIM VIỆT NAM
Trước ngưỡng cửa cuộc đời - Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Trước ngưỡng cửa cuộc đời - Tập 2
11:50:00 0:10:00 HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM
12:00:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 10
13:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 11
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 12
13:50:00 0:10:00 QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm
14:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Hương phù sa
Tập 9/29
14:50:00 0:10:00 QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm
15:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 11
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 12
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 13
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 14/25
15:50:00 0:10:00 QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm
16:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Rừng thiêng
Tập 15/H
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 6
16:50:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Lửa & rừng
Tập 11/15
17:40:00 0:20:00 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 3
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 4
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 5
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 6
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 7
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 8
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 9
18:00:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 11
19:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 11
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 12
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 13/26
19:50:00 0:05:00 Đệm Đệm Đệm Đệm Đệm Đệm Đệm
19:55:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Hạnh phúc nhọc nhằn
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Hạnh phúc nhọc nhằn
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Hạnh phúc nhọc nhằn
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Hạnh phúc nhọc nhằn
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Hạnh phúc nhọc nhằn
Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Hạnh phúc nhọc nhằn
Tập 11
PHIM VIỆT NAM
Hạnh phúc nhọc nhằn
Tập 12/27
20:45:00 0:25:00 GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 4
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 5
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 6
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 7
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 8
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 9
GẶP NHAU ĐỂ CƯỜI
Xếp mới - Tập 10/H
21:10:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 7/10
22:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Những ánh sao băng
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Những ánh sao băng
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Những ánh sao băng
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Những ánh sao băng
Tập 5/H
PHIM VIỆT NAM
Trước ngưỡng cửa cuộc đời - Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Trước ngưỡng cửa cuộc đời - Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Trước ngưỡng cửa cuộc đời - Tập 3/8
22:50:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 11
PHIM VIỆT NAM
Xóm suối sâu
Tập 12/13
23:50:00   BẢNG CHỮ CỦA TỔNG KHỐNG CHẾ: TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 19001530


Tin liên quan
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 23-3-2016
Cập nhật lúc: 09:57:14 - 28/03/2016
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 21-3-2016
Cập nhật lúc: 09:57:14 - 28/03/2016
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 14-3-2016
Cập nhật lúc: 09:57:14 - 28/03/2016
Lịch phát sóng kênh TTXVN ngày 11-3-2016
Cập nhật lúc: 09:57:14 - 28/03/2016
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go