LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTC12 (tuần từ 24/8-30/8/2015)

Cập nhật lúc: 11:46:26 - 24/08/2015

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG KÊNH VTC12

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH  KÊNH VTC12
(Tuần từ 24/08/2015 - 30/08/2015) 
T.gian T/L Thứ 2
24/08
Thứ 3
25/08
Thứ 4
26/08
Thứ 5
27/08
Thứ 6
28/08
Thứ 7
29/08
Chủ Nhật
30/08
6:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 6/H
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 5
6:50:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 5/H
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 5
7:40:00 0:10:00 HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM
7:50:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 19
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 20
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 21
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 22
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 23
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 24
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 25
8:40:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 7
9:30:00 0:30:00 GÓC CƯỜI GÓC CƯỜI GÓC CƯỜI GÓC CƯỜI GÓC CƯỜI GÓC CƯỜI GÓC CƯỜI
10:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 7
10:50:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 10
11:50:00 0:10:00 HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM HÀI - ĐỆM
12:00:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 27
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 28
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 29
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 30
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 31
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 32
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 33
13:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Giọt nắng
cuối hoàng hôn
Tập 6/H
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 6
13:50:00 0:10:00 QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm
14:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Tình yêu còn mãi
Tập 8/10
14:50:00 0:10:00 QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm
15:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Bão trong im lặng
Phần 2 - Tập 8/18
15:50:00 0:10:00 QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm QC + Đệm
16:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Trò đùa nguy hiểm
Tập 5/H
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 6
16:50:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 20
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 21
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 22
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 23
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 24
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 25
PHIM VIỆT NAM
Xóm trọ
Tập 26/30
17:40:00 0:20:00 GÓC CƯỜI
Chuyện nhà quan
GÓC CƯỜI
Bữa cơm chuộc lỗi
GÓC CƯỜI
Lệnh trừng phạt
GÓC CƯỜI
Cò bay cò lặn
GÓC CƯỜI
Bóng đá nhà đá
GÓC CƯỜI
Vào rừng mơ
GÓC CƯỜI
Quần anh hội
18:00:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 28
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 29
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 30
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 31
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 32
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 33
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 34/H
19:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Đường về
Tập 7/10
19:50:00 0:05:00 Đệm Đệm Đệm Đệm Đệm Đệm Đệm
19:55:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 11
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 12
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 13
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 14
PHIM VIỆT NAM
Để gió cuốn đi
Tập 15/26
20:45:00 0:25:00 GÓC CƯỜI
Bữa cơm chuộc lỗi
GÓC CƯỜI
Lệnh trừng phạt
GÓC CƯỜI
Cò bay cò lặn
GÓC CƯỜI
Bóng đá nhà đá
GÓC CƯỜI
Vào rừng mơ
GÓC CƯỜI
Quần anh hội
GÓC CƯỜI
Bầu sô sao chổi
21:10:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 1
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 2
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 3
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 4
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Hậu họa
Tập 7/25
22:00:00 0:50:00 PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 5
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 6
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 7
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 8
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 9
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 10
PHIM VIỆT NAM
Có lẽ bởi vì yêu
Tập 11/17
22:50:00 1:00:00 PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 29
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 30
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 31
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 32
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 33
PHIM VIỆT NAM
Ở rể
Tập 34/H
PHIM VIỆT NAM
Ngày đó đến bây giờ
Tập 1/5


Tin liên quan
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 24/08/2015
Cập nhật lúc: 11:46:26 - 24/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 23/8/2015
Cập nhật lúc: 11:46:26 - 24/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 22/8/2015
Cập nhật lúc: 11:46:26 - 24/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 21/8/2015
Cập nhật lúc: 11:46:26 - 24/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 20/8/2015
Cập nhật lúc: 11:46:26 - 24/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTC16(tuần 17/8-23/8/2015)
Cập nhật lúc: 11:46:26 - 24/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 18/8/2015
Cập nhật lúc: 11:46:26 - 24/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 17/8/2015
Cập nhật lúc: 11:46:26 - 24/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 16/8/2015
Cập nhật lúc: 11:46:26 - 24/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 15/8/2015
Cập nhật lúc: 11:46:26 - 24/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTC1(tuần 17/8-23/8/2015)
Cập nhật lúc: 11:46:26 - 24/08/2015
LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN 14/8/2015
Cập nhật lúc: 11:46:26 - 24/08/2015
Video nổi bật
Logos
Logos
Lo go
logo
logo
lo go